Blade fra foreningens dagbog


05.11.08 200-årsdagen for The Crescents forlis

200-årsdagen for The Crescents forlis

Fredag den 5. december 2008 i Lønstrup Cafe-Bio

 

Vraget ligger mellem revlerne ud for Mårup kirke. Kystnedbrydningen har taget graven, mindestenen og ankeret er flyttet og Mårup kirke er delvist nedtaget, men historien og myterne omkring fregatten, der forliste natten mellem 5. og 6. december lever stadig.

   Mange har gennem tiden beskæftiget sig med det dramatiske forlis, hvor 226 omkom. Vi har valgt at markere 200-årsdagen ved at invitere to, der på hver deres måde har arbejdet med den spændende i historie, til at komme og fortælle om deres undersøgelser.

   Den delvise nedtagning af Mårup kirke har vakt stor opmærksomhed og givet mange spændende oplysninger om kirkebyggeri. Hør om Nationalmuseets dokumentation af kirken.

 

 

Program

Kl. 15.00        Middelalderarkæolog Thomas Bertelsen, Nationalmuseet om dokumentationen af Mårup kirke

Kl. 16.30        Museumsinspektør ved Bangsbomuseet i Frederikshavn Jan Hammer Larsen om de marinearkæologiske undersøgelser ved The Crescent

Kl. 18.00        Om menuetten i Mårup og spisepause.

Kl. 19.30        Cand. mag. Ingrid Nielsen om sin forskning i de danske og engelske arkiver for at kortlægge det dramatiske forlis.

 

Vi håber på en dag, hvor folk med interesse i forliset, Englandskrigen og Mårup kirke vil dukke op.

 

Arrangeres i et samarbejde mellem Folkeuniversitetet, Foreningen NORDEN og Maarup Kirkes Venner.

Billetter à kr. 50 pr. foredrag kan købes/bestilles – sendes ikke - i Sparekassen Vendsyssel, Lønstrup.

Kaffe og aftensmad kan købes.

Lokalhistorisk Forening for Lønstrup og Omegn

 


15.09.08 - svar på vores mail til miljøminister Troels Lund Poulsen


09.09.08 Mail fra MF Lene Hansen til miljøminister Troels Lund Poulsen

                                                              

Miljøminister Troels Lund Poulsen

Miljøministeriet

Højbo Plads 4

1200 København K.

Lene Hansen    MF (S)

Folketinget

1240 København K

 

Telefon 33 37 40 64

Sekretær 33 37 41 21

Christiansborg 9. september 2008

Ref.:  LH/mbs.

Kære Troels Lund Poulsen.

Jeg er bekendt med, at foreningen Maarup Kirkes Venner har skrevet til dig vedr. foreningens store ønske og anmodning om, at Skov- og Naturstyrelsen venter 6-9 år med at tage taget af koret – og desuden med ønsket om, at man bibeholder kirkens gulv.

Som lokalt valgt folketingsmedlem bakker jeg op om foreningens ønsker. Jeg håber du som den ansvarlige minister vil være lydhør overfor foreningens ønsker – og at der kan findes en løsning til alle parters tilfredshed.

 

Med venlig hilsen

Lene Hansen, MF (S)

Hjørringkredsen


09.09.08 Messehagel i kirken?
Det fortælles i lokalsamfundet, at der er fundet en rød messehagel under nedbrydningen af kirken


09.09.08 kl. 14.45 Mail til miljøminister Troels Lund Poulsen 

----- Original Message -----

From: maarupkirke@has.dk

To: troels@mim.dk

Sent: Tuesday, September 09, 2008 2:45 PM

Subject: Nye Mårup fotos i dag kl. 14.00

 

Kære Troels

 

Jeg er lige kommet hjem fra Mårup - og sender hermed dugfriske billeder, der bedre illustrerer, hvad der ligger bag vores ønske, som er sendt til dig tidligere i dag.

Når koret til sin tid måske skal nedrives, skal der alligevel etableres byggeplads, og vi finder ikke at omkostningerne ved at man den tid også skal tage et forholdsvis lille tag ned, kan blive ret meget større - og vi håber ikke det vil veje tungere end vores ønske.

 

Tiden løber, så vi håber på din hurtige hjælp.

 

Venlig hilsen Maarup Kirkes Venner

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

09.09.08 kl. 12.11 Mail til miljøminister Troels Lund Poulsen 

Maarup Kirkes Venner                                                                           Lokal Agenda 21

M. Kabelsvej 62, Lønstrup, 9800 Hjørring                            Tlf. 98 96 01 27

E-post: maarupkirke@has.dk                                              Hjemmeside: http://www.maarupkirke.dk

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

 

Miljøminister Troels Lund Rasmussen

 

Lønstrup 9. september 2008

Kære Troels Lund Poulsen

 

Som du ved er nedtagningen af Mårup kirke gået i gang. Blytaget er fjernet fra skibet, dette er medvirkende til, at man nu kan se gavlen mellem kor og skib. Gavlen er, som det kan ses på vedhæftede fotos solidt opbygget.

 

Foreningen Maarup Kirkes Venner skal derfor anmode om, at Skov- og Naturstyrelsen venter med at tage taget af koret, som jo ikke forventes at skulle nedtages før om 6-9 år.

Vi henholder os til, at resterne af en anden bygning, som forvaltes af ministeriet, nemlig den tilsandede kirke i Skagen, står som et vartegn for netop den egn.

 

Vi håber, at du kan se sammenhængen og ud fra diverse fotos kan give os ret I, at det ikke er nødvendigt at taget fjernes fra koret nu. En sidegevinst ved dette kan også være, at de nys fremkomne og sjældne kalkmalerier bliver beskyttet i en årrække endnu.

 

Samtidig vil vi bede om, at man ikke fjerner gulvet i kirken og erstatter det med stabilgrus, hvilket vi har kunnet læse i aviserne. Det er et fremmed materiale, som ikke hører hjemme i en kirketomt. Lad os beholde gulvet, som et godt og fast og autentisk underlag for de mange besøgende, som vil komme til kirken gennem mange år endnu.

 

Med venlig hilsen

 

pfv. Tove Marquardsen


01.09.08
Kirken afspærres, der opsættes stillads. Håndværkere og maskiner holder deres indtog - en sorgens dag, for alle os, der har kæmpet for at bevare kirken på det sted, hvor den blev bygget og hører til.............arbejde herfor fortsættes uformindsket


31.08.08
Tændes levende lys i kirken hele dagen:

15.30 Blade fra Mårup kirkes dagbog
16.30 Fælles- og korsang v/sygehuskoret Pi'rne
19.30 Dage der forsvinder....et nyt kapitel..
20.00 Gregoriansk sang og tidebøn - lysene pustes ud og døren lukkes

Der er stor fokus på stedet i disse dag, både fra befolkning og presse.  Vi ønsker ikke, at dagen ender som et stort medieshow, og vil derfor bede om, at der tages hensyn til arrangementets  formål: at tage en rolig afsked med det for os så betydningsfulde sted. 


30.08.08
Tændes levende lys i kirken hele dagen - der blev ingen lys. På trods af at kirken var reservet til foreningen hele weekenden, var arbejdet med dokumentation af kirken i fuld gang, da vi kom for at tænde lys. Konservatorerne havde fået den besked, at vi kun skulle bruge kirken søndag. Det er dybt utilfredsstillende, men jo ikke første gang, at aftaler ændres uden vi bliver informeret.


23.08.08
Generalforsamling i Mårup kirke kl. 10.00. Dagsorden i følge vedtægterne

Ekstra gæstebøger vil blive lagt i kirken,så der blivere mulighed for at skrive en farvel hilsen

Referat fra generalforsamlingen v/foreningens sekretær Mimi Fuglsang Til dirigent valgtes Åge Riber, der konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Formanden afgav bestyrelsens beretning, den i ugen udsendte - suppleret med sidste nyt, som kan læses på denne side - pludselig nedtagning, udsættelse m.v. Foreningen har bedt en fotograf lave en fotodoku-mention af kirke og kirkegård, et projekt som gik i gang samtidig med generalforsamling. Glenn A. Andersen, talsmand for Initiativgruppen, orienterede om kontakt til Kystdirektoratet, ingeniørfirma mv. for at få planerne for den 1200 lange kyststrækning på plads. Fastsættelse af kontingent uændret min. 75 kr. pr. person Alle valg var genvalg. Bestyrelsen konstituerede sig efter følgende med Tove Marquardsen som formand, Johnni Maarup Andersen som næstformand, Mimi Fuglsang som sekretær. Under evt. takkede et af med-lemmerne Bent Frykstyk Tove for den store indsats, og foreslog samtdig at vi sender medlemsbreve pr. mail, som i givet fald kunne sendes oftere.


23.08.08 Mail fra mf Knud Kristensen

 ----- Original Message -----

From: Knud Kristensen

To: LOF Ny Hjørring

Sent: Saturday, August 23, 2008 9:27 AM

Subject: SV: Farvel til Mårup

 

Kære Tove

 

Tak for det fremsendte, jeg er helt på linie med dig i synspunktet. Jeg kan ikke forstå, at Miljøministeren ikke hører på muligheder, men i stedet underkaster sig embedfolkets anbefaling.

 

Jeg har ved flere lejligheder pointeret, at skrænten kan styres og sikres så kirken kan bestå, men det er svær når der kun tales til lukkede øre.

 

Jeg sender Troels Lund et brev om jeres ønske.

 

Venligst Knud kristensen

 


22.08.08

----- Original Message -----

From: Poulsen, Troels Lund

To: MAARUPKIRKE@HAS.DK

Cc: Christensen, Katrine Wied ; Østergaard, Peter

Sent: Friday, August 22, 2008 10:45 PM

Subject: Afsked med Mårup

 

Kære Tove

Tak for din henvendelse om nedtagningen af Mårup Kirke og vores telefonsamtale i går.

Jeg har naturligvis forståelse for dit ønske og har derfor forelagt det for Skov- og Naturstyrelsen. Styrelsen har oplyst, at det er muligt at ændre på rækkefølgen af de moduler, som nedtagningsprocessen består af.

Det betyder, at den sidste dag, kirken kan bruges bliver d. 31. august. På den baggrund håber jeg, at du og Mårup Kirkes venner kan få taget en værdig afsked med kirken. 

Du kan drøfte de nærmere detaljer med Jesper Blom Hansen 

 

Med venlig hilsen 

Troels Lund Poulsen 


-------------------------------------------
Fra: Maarup Kirkes Venner[SMTP:MAARUPKIRKE@HAS.DK]
Sendt: 21. august 2008 13:23:06
Til: Troels Lund Poulsen
Emne: Afsked med Mårup
Videresendt automatisk vha. en regel

Kære Troels Lund Poulsen

 

Tk for telefonsamtalen, som jeg fortalte dig, mener vi ikke, at sommeren slutter den 25. august

Skov- og Naturstyrelsen havde lovet os, at vi i god tid ville få datoen for igangsætning af den gradvise nedtagning.
Lige som du og Anders Fogh Rasmussen tager jer tid til en festlig indvielse af Nationalparken i Thy i morgen - håber vi også at du vil vise os den respekt at give os tid til at vi kan planlægge en værdig afsked med "Vores nationalpark", som I er med til at nedlægge.

Med venlig hilsen pfv. Maarup Kirkes Venner
Tove Marquardsen
22.08.08 Møde med Danmarks Naturfredningsforening Hjørring 
Initiavgruppen havde inviteret til mødet hvori deltog fra:
DN:  fomanden Jørgen Jørgensen, næstformanden Jakob Kofoed Nielsen og menigt medlem Birthe Kristensen.
Inititiativgruppen: Glenn A. Andersen og Tove Marquardsen 
Formålet med mødet var at få en dialog med DN om vores planer for kystsikring - og høre om der var elementer, som de ville være åbne for. 
Dialogen var der, men mødet flyttede intet i forhold til DNs holdning til en kystsikring Lønstrup-Mårup

 


 

22.08.08 Plan for nedtagning af Mårup Kirke
Kilde:
www.skovognatur.dk


Se skitse af nedtagningen

Skov- og Naturstyrelsen har valgt at offentliggøre planen for nedtagning af Mårup Kirke, så alle får mulighed for at følge forløbet. Der har været arbejdet med at justere planen helt op til i går. Mårup Kirkes venner har udtrykt ønske om at kunne afholde et ”afsked-arrangement” i den sidste weekend af august, og det ønske har vi gerne villet imødekomme.   

”Vi har stor respekt for Mårup Kirkes venner, og det store arbejde de har udført over årene. Derfor har vi prøvet at rykke lidt rundt på de mange moduler, som sådan et nedtagningsprojekt består af. Vi har så fundet en løsning, hvor det stadig vil være muligt at holde et arrangement i den sidste weekend i august”, forklarer skovrider Jesper Blom-Hansen fra Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel og tilføjer: ”Der er jo heller ingen her os i Skov- og Naturstyrelsen, som ikke er berørt af at skulle nedtage den næsten 800 år gamle kirke. Men som ansvarlig myndighed er der ikke længere nogen vej udenom. Vi er nødt til at tænke på sikkerheden først”.

Oprindeligt var arkæologisk optegnelse, dokumentation af kalkmalerier og nedtagning af inventar programsat til at skulle foregå samtidigt i uge 35 og 36.  Skov- og Naturstyrelsen venter nu med nedtagning af inventar til uge 36, så det ovennævnte arrangement kan gennemføres. Til gengæld kan registreringsarbejdet foregå i denne uge.

”Vi ved at mange følger med i nedtagningen af Mårup Kirke, og vi offentliggør derfor den plan der ligger for arbejdet”, siger Jesper Blom Hansen.

Nedtagningen er planlagt som nedenstående (med de forbehold som nedtagning af en 800 år gammel bygning giver).

 

 Plan for nedtagningen:

 Uge 35:
Arkæologisk registrering og dokumentation af kirken
Dokumentation af kalkmalerier
Flytning af ankret fra Cresent
Opstilling af infotavle
Forberedelse af depotplads

 

Uge 36:
Nedtagning af inventar
Opstilling af byggestillads
Øvrig indretning af arbejdsplads  

 

Uge 37:
Nedtagning af blytag
Nedtagning af tagspær og loft
Nedtagning af vinduer

 

Uge 38-39
Nedtagning af mure til
2 meters højde

 

Uge 40:
Optagning af gulvfliser
Etablering af nyt ”gulv”.

 

Uge 41:
Oprydning og klargøring til publikum


21.08.08
Har vi ringet til Troels Lund Poulsen - og sendt mail - for at få ham til at udsætte nedtagningen jvf. ovennævnte - han har lovet at give besked senere i dag. 

Brev er afsendt til samtlige nordjyske folketingsmedlemmer i håb om, at de kan påvirke miljøministeren. Karsten Lauritsen har lovet at tale med ham i dag.

Fra: LOF Ny Hjørring [mailto:maarupkirke@has.dk]
Sendt:
21. august 2008 12:07
Til: Per Bisgaard; Ib Poulsen; Flemming Møller Mortensen; Knud Kristensen; Orla Hav; Ole Vagn Christensen; Anita Knakkergaard; Bent Bøgsted; Birgitte Josefsen; Bjarne Laustsen; Jakob Axel Nielsen; Karl H. Bornhøft; Karsten Lauritzen; Lene F. Espersen; Lene Hansen; Marianne Jelved; Pernille Vigsø Bagge; Rasmus Prehn; Tina Nedergaard; Torsten Schack Pedersen; Per Clausen
Emne: Farvel til Mårup

Kære Nordjyske folketingsmedlemmer

 

Som I sikkert har hørt, har miljøminister Troels Lund Poulsen i går sendt en mail til os, med besked om, at den gradvise nedtagning af kirken går i gang på mandag. På mødet den 8. juli i Skallerup klit var hans melding, at de ville gå i gang efter sommeren, og efter vores terminologi slutter sommeren ikke 25. august. Desuden annonceres alle steder med at Mårup kirke åbnes hver dag i tiden 1. juni til 1. september.

 

Det er for os helt uacceptabelt, da skov- og Naturstyrelsen havde lovet, at vi ville få en dato i god tid, så vi kunne tage en behørig og respektfuld afsked med det sted, som betyder så meget både lokalt, nationalt og globalt.

 

Jeg har i dag ringet til Troels Lund Poulsen, som fortalte, at planen lå på hans bord, da han kom fra ferie i mandags. Jeg bad ham udsætte planen i 14 dage, så vi kunne få et farvelarrangement på benene. Han har lovet at melde tilbage senere i dag.

 

Jeg håber at I med jeres indflydelse vil påvirke ham til at udsætte planen. Set i lyset af, at der ikke er blevet kortere afstand til skrænten end sidste år på samme tid forstår vi ikke den korte frist.

 

Med venlig hilsen

Maarup Kirkes Venner

Tove Marquardsen

 

NB: Tankevækkende:

I morgen cykler han og statsministeren rundt for at fejre at Nationalparken i Thy indvies, samtidig med, at de er med til at nedlægge "vores nationalpark" og tilsyneladende ikke ønsker at vise os den respekt at tage en værdig afsked med den.


20.08.08 kl. 16.15 Mail fra miljøminister Troels Lund Poulsen (direkte afskrift)

Kære alle

Først og fremmest tak for sidst. Jeg er glad for at have mødt Jer alle og høre Jeres synspunkter på mødet i kontraktgruppen den 8. juli. Det var også ineressant at se både Lønstrup Klint og Mårup Kirke.

Jeg er glad for den store opbakning, I viste til Handlingsplanen for Mårup Kirke, og tidpunktet for dens iværksættelse er nu kommet. Med kun godt 10m ud til kanten af skrænten er der store sikkerhedsmæssige problemner, og en nedtagning er derfor nødvendig. Næste større skred kan komme allerede til vinter, og vi kan ikke vente længere.

På mandag den 25. august vil Skov- og Naturstyrelsen derfor påbegynde nedtagningen. Arbejdet, der udføres af lokale håndværkere, forventes at tage ca. 6 uger. Imens arbejdet foregår, vil arbejdspladsen af sikkerhedsmæssige grunde være indhegnet. Nedtagningen vil foregå kontrolleret, og de nedtagne materialer vil, som beskrevet i handlingsplanen, blive deponeret. Dette muliggør en senere genopførelse. Hjørring Kommunes Beredskab har lovet at passe godt på alle materialerne indtil da.

Skov- og Naturstyrelsen vil opsætte diskrete oplysningstavler ved kirken, som informerer om nedtagningen.

Jeg vil ønsker Jer alle fortsat god sommer.

Venlig hilsen

Troels Lund Poulsen

Foreningens kommentarer til miljøministerens mail

Det er en arrogance uden lige at tage denne beslutning på et så uvidende grundlag som ministeren har gjort - jvf         vort medlemsbrev  

Det er en arrogance uden uden lige, at vi ikke som lovet har fået denne dato i god tid - så vi havde mulighed for at give det for os -  både lokalt, nationalt og globalt så betydningsfulde sted - et ordentlig farvelarrangement  
Der er ingen fare for skred - situationen er ikke anderledes end den var i oktober sidste år. Store skred sker ikke pludseligt, hvilket vi åbenbart forgæves har prøvet at forklare ham på mødet den 8. juli. Det sidste store skred, som ses på på denne hjemmeside - var 2 år undervejs.

Det er en arrogance uden lige, at miljøministeren har besluttet at sommeren slutter 24. august, samtdig med at han ønsker os fortsat god sommer. Her i sommerlandet har vi også sommer langt hen i september. Med 6 ugers nedtagning , kunne han uden problemer vente en måned mere. Vi kan kun spørge hvorfor dette hastværk, hvad ligger bag?

Det er en arrogance uden lige, at han i pressen melder ud, at det også er af hensyn til en senere genopførelse at kirken skal pilles ned nu - det hensyn har aldrig været på dagsordenen til de møder vi har deltaget i. 

Det er en arrogance uden lige at han på fredag sammen med statminister Anders Fogh Rasmussen fester og cykler rundt for at indvi Nationalparken i Thy, mens de samtidig tager livet af "vores nationalpark"

 

Til aften ringede statsskovrider Jesper Blom-Hansen for at  informere om, at en omstrukturering af SNs planer gav os mulighed for at tage en ordentlig afsked med kirken i weekenden 30. og 31. august, hvor kirken nu er reserveret til os. Program for dagen følger snarest. 


 

 

17.08.08  Medlemsbrev

Alle, Nogen, Enhver og Ingen………om Mårup kirke, kirkegård og det unikke landskab

Det var en vigtig opgave, som skulle udføres, og Alle var sikre på, at Nogen ville gøre det. Enhver kunne have gjort det, men Ingen gjorde det. Nogen blev vrede over det, fordi det var Alles opgave. Alle troede, at Enhver kunne gøre det, men Ingen blev klar over at Alle ikke ville gøre det. Det endte med, at Alle gav Nogen skylden, da Ingen gjorde hvad Enhver kunne have gjort.

 Ovennævnte citat er meget kendetegnende for det, vi har oplevet i årets løb. Endnu en gang har medierne haft stor fokus på Mårup kirke. Det samme gælder diverse skribenter i avisernes debatsider. Hermed nogle klip fra foreningens dagbog i året der gik samt status for det fremtidige arbejde i foreningen.

2007

August

ü       Som vi skrev i sidste medlemsbrev var sommeren 2007 en turbulent tid, dels forårsaget af at:

ü       provst Lars Erik Stephansen pludselig gik til medierne med en melding om, at kirken burde flyttes til Frilandsmuseet. Foreningen hørte aldrig noget fra ham, hverken før eller siden!

ü       en lille revne i klinten forårsagede en avisstorm af format – som ikke forårsagede noget skred!

ü       stormen lagde sig ikke, da Allan Normann Sørensen, Lønstrup og Filip Risager Hjørring startede en underskriftsindssamling, en indsamling, hvor man skrev under på 3 scenarier på en gang uden prioritering:

o        At flytte kirken til Frilandsmuseet

o        At flytte den længere ind i landet

o        At lave en varde af kirkens mursten, flytte gravsten og anker ind i et område syd for kirken

Underskriftsindsamlingen var begrundet med: ”da det nu er konstateret, at Mårup kirke ikke kan sikres”.  Dette initiativ måtte vi tage stærkt afstand fra.

ü       Hjælp Mårup kirke - levende kystsikring”

Flere hundrede lokale og turister mødte op for at deltage i happeningen den 11. august 2007 – 130-års dagen for naturkatastrofen i Lønstrup - arrangeret af to unge fra Lønstrup Maria-Elena Hansen og Bettina Imhof. En stemningsfuld oplevelse, som flere ville give os æren for – dette var ikke tilfældet, men vi bakkede fuldt og helt op om det gode initiativ, der fik stor bevågenhed i pressen.

September

ü       Inviterede vi Hjørring Byråd til koncert med Zenobia i Mårup, bl.a. for at de, der måske ikke havde været i Mårup kirke skulle få en fornemmelse for stedet og stemningen. Der kom mange positive tilbagemeldinger med kun et byrådsmedlem mødte op

Oktober

ü        På utallige opfordringer oprettede vi i oktober kontoen ”Red Mårup” – første skridt til en landsindsamling, der skulle være med til at finansiere et projekt med sandfodring udarbejdet af SIC, som havde ansøgning til at ligge hos kommune og Kystdirektoratet.

ü       Vi skrev til samtlige nordjyske folketingsmedlemmer for at få deres støtte til indsamlingen. Der kom positivt svar fra bl.a. Lene Espersen, Marianne Jelved, Tina Nedergaard, Birgitte Josefsen, Anita Knakkergaard, Bent Bøgsted, Jakob Axel Nielsen, Pernille Vigsø Bagge, Bjarne Laustsen, Rasmus Prehn, Inge-Lene Ebdrup, Frank Jensen og Lene Hansen. En meldte ikke tilbage og 2 meddelte, at det var et finanslovsanliggende og der var penge nok til en sikring.

ü       Med udgangspunkt i Lønstrup Turistforening blev der dannet en gruppe, som ville have kirken flyttet. Kort tid efter fik vi fra deres talsmand Svend Bjørnager Jensen en opfordring til at gå ind i arbejdet. Det takkede vi nej til samtidig med, at vi bad dem støtte vores redningsaktion i stedet for at søsætte nye projekter, og mindede dem om, at de i februar havde været med til at beslutte, at kirken skulle stå til den begyndte at falde sammen.

ü       Møde i Kontaktgruppen 11. oktober.

Til dette møde var gruppen udvidet med ”Flyttegruppen”, som havde sat flytning på dagsordenen. Det blev til en lang debat om scenarier for kirkens fremtid, om nedtagning, flytning, sikring m.v. Vi informerede om vores tiltag med landsindsamling og kystsikringsprojektet, som var indsendt. Skov- og Naturstyrelsen ville efterfølgende samle op på de mange indlæg og komme med forslag til det videre forløb.

ü       22. oktober sendte vi brev til sommerhusforeningen Mårup Strand og Hjørring Byråd ligeledes for at få opbakning til indsamlingen. Sommerhusforeningen gav med det samme deres moralske opbakning. Fra byrådet kom der opbakning fra Jørn E. Christiansen og Michael Karlborg.

ü       24. oktober havde Mimi Fuglsang og undertegnede et positivt møde med statsskovrider Jesper Blom-Hansen, et møde, hvor vi fik den gode melding, at kirken ikke måtte flyttes. Samtidig diskuteredes forslag til en handleplan for Mårup. En handleplan, hvor der bl.a. ville blive tid til, at vi kunne arbejde videre med vore kystsikringsplaner nu med støtte fra de nordjyske folketingpolitikere. Knap var vi nået ud af Byfogedgårdens dør før der skete det, som vi har oplevet før. Midt i positive vinde omkring Mårup blev der udskrevet folketingsvalg – så måtte vi i gang igen. Breve afsendtes til alle folketingskandidater – på opfordring fra MF Lene Hansen inviterede vi efterfølgende til vælgermøde i Mårup.

November

ü       Vælgermødet i Mårup kirke var godt besøgt. Positive tilbagemeldinger fra mange kandidater, men kun Lene Hansen havde plads i kalenderen til at deltage.

Hun lovede at støtte indsamlingen som skulle gå i gang her og nu, indkalde byråd, foreningsliv m.v. til et stormøde – et løfte hun efterfølgende sprang fra.

ü       17. november behandlede Plan- og miljøudvalget i Hjørring kommune to for os vigtige punkter – punkter som vi inden mødet havde givet kommentarer til, kommentarer, som desværre ikke fik indflydelse på beslutningerne. Dagen efter kunne vi i medierne læse/høre Per Harfeld udtale at Udvalget for teknik og Miljø ikke havde noget i mod, at der kom nogle med en pose penge til en kystsikring ved Mårup. Den udtalelse havde vi svært ved at forstå, når udvalget med den anden hånd ville bremse projektet ved at meddele Kystdirektoratet nedenstående beslutning. Breve til byråd og udvalg desangående blev som sædvanlig aldrig besvaret!

o        Behandling af Hjørring kommunes fremtidige kystsikringspolitik. Beslutning:

      at administrationen af området skal ske med det udgangspunkt, at naturen skal have plads til at råde langs kysterne,

      at kommunen som udgangspunkt vil modsætte sig etablering af nye faste kystbeskyttelsesanlæg ud over hvad, der vurderes nødvendigt af       

      hensyn til beskyttelse af kystfremspringet ved Lønstrup by,

      at kommunen fortsat vil gennemføre sandfodring og eventuelt andre tiltag, der vurderes nødvendige med henblik på at beskytte de faste    

      kystbeskyttelsesanlæg ved Lønstrup by, og

      at der skal arbejdes i retning af, at læside erosionen fra lovligt eksisterende faste kystbeskyttelsesanlæg skal reduceres i videst muligt  

      omfang.

o        Behandling af SICs ansøgning om indpumpning af sand. Beslutning:

                                    at Hjørring kommune ikke vil indgå i kystbeskyttelse med SIC-systemet forinden der findes uvildig dokumentation for systemets effekt,

                                    at Hjørring Kommune er betænkelig ved den konkrete ansøgning, og meddeler Kystdirektoratet, at Hjørring Kommune mener, at der først                 

                                    meddeles tilladelse, når effekten af SIC-metoden er dokumenteret, og

                                    at Hjørring Kommune meddeler afslag på ansøgning om økonomisk støtte til projektet.

ü       Møde i kontaktgruppen 27. november. Her vedtoges at såfremt at en kystsikring der ikke effektivt hindrede yderligere nedbrydning af kysten, ikke kom på plads i løbet af foråret 2008 ville følgende handleplan træde i kraft:

Forår/sommer 2008

o        Kirken nedtages kontrolleret til 2 meters højde

§         Alt inventar nedtages nænsomt og opbevares sikkert og kontrolleret for en evt. senere anvendelse

§         Blytaget pilles ned og opbevares autoriseret eller sendes til genanvendelse

§         Alt træværk, spær m.v. nedtages og opbevares

§         Murværket nedtages til 2 m . højde. Alle sten nedtages og opbevares sikkert.

§         Ankeret fra The Crescent flyttes til en sikker placering omkring kirken efter aftale med Fredningsmyndighederne.

                 2008 og frem

o        I takt med kystskræntens tilbagerykning nedtages de nu 2 m høje mure kontrolleret således, at der til enhver tid holdes en afstand til skrænten på ca. 6 m .

o        Soklen lades tilbage, så kirkens ”omrids” er tydeligt

o        Forventet tid til nedtagning af østgavl: 6-9 år

                Fremtid

o        En arbejdsgruppe i Lønstrup forsøger at skaffe midler til en genopførelse af Mårup kirke. Hvis dette lykkes, og en passende lokalitet kan findes, overdrager Skov- og Naturstyrelsen, når sidste sten er nedtaget, alle materialer til dette formål vederlagsfrit

o        Det kræves at lokaliteterne, hvor kirken søges genopført, minder om den nuværende: fri af andre bygninger og helst med ”udsigt” til havet. ”Udsigten” kan evt. komme i fremtiden med yderligere tilbagetrækning af kystskrænten.

o        Alle gravsteder og sten er privat ejendom. Ejerne står frit med hensyn til valg af fremtidig placering. Gravsten, som ingen melder sig som ejer af, flyttes i første omgang til østsiden af Mårup kirke. Der er for nuværende ingen beslutning om, hvad der skal ske med disse gravsten, hvis og når kirken er væk. (MKV har opfordret menighedsrådet til at lave et labidarium på Lønstrup kirkegård)

o        Når Mårup kirke er nedtaget, og en evt. genopførelse er gennemført, flyttes ankeret fra The Crescent til den nye lokalitet. Hvis en genopførelse ikke kommer i stand, overvejes til den tid en alternativ placering.

December

ü       Tændte vi som sædvanlig levende lys i kirken alle weekender samt juleferien

ü       Fra Elly og Aage W. Jensens Fond fik vi en kærkommen håndsrækning på kr. 50.000. Fonden uddeler midler til almenvelgørende formål uden ansøgning.

 

2008

Januar

ü       1. januar udkom ”Design af en samfundsøkonomisk analyse i forhold til beslutningssituationen omkring Mårup kirke” v/cand.scient.pol. Peter Gorm Larsen. Samme dag modtog vi én kopi af rapporten, som viser følgende:

Lad naturen gå sin gang nettogevinst               +12.664.007

Kystsikring                                            nettogevinst               +17.130.045 (her indgår en kystsikring til 25.000.000)

Flytning af kirken                                     nettotab                   - 29.443.712 (her indgår en flytning til 20.000.000)

              Rapporten har vi siden brugt i forbindelse med henvendelser til myndigheder, politikere m.v.

ü       13. januar indgik vi et godt og konstruktivt samarbejde – kaldet Initiativgruppen – med grundejerforeningerne Mårup Strand og Strandfogedgården. Et samarbejde, som gør at vi står stærkere, og med Glenn A. Andersen fra Strandfogedgården som talsmand for gruppen har det samtidig taget en del af presset fra os med hensyn kontakter til myndigheder og ikke mindst pressen.

Mårup Strand havde tidligere haft kontakt til Kystdirektoratet, og havde ligesom MKV rettet henvendelse til Hjørring kommune og senere til Per Harfeld uden at modtage svar på henvendelserne. På mødet besluttedes det bl.a.

ü       At lave en ansøgning til Kystdirektoratet. At mødes med miljøministeren i hans træffetid. At bede om et møde med Hjørrings borgmester samt formanden for Plan og Miljø, At invitere de nordjyske folketingsmedlemmer til et møde i Lønstrup. At skrive til Transportministeriet. m.fl.

ü       16. januar sagde Kystdirektoratet nej til SICs ansøgning om indpumpning af sand ved Mårup

Februar

ü       Var undertegnede til møde med miljøministeren – orienterede om stedet, fredninger m.v. Han er den 4. mm i  MKVs tid. Udleverede en oversigt over fredninger m.v., som han ville kikke på. Sendte senere kort og kopi af fredninger til ham. Hørte aldrig tilbage

Marts

ü       17. marts mødtes vi med nordjyske folketingsmedlemmer i Lønstrup Cafe-Bio.

o        Deltagere var repræsentanter for de 3 foreninger i Initiativgruppen samt MFerne Knud Christensen, Bjarne Laustsen, Lene Hansen, Anita Knakkergaard og Karsten Lauritsen.

Vi orienterede om vores planer, om CBA analysen, fredninger og vilje til at arbejde for at medfinansiere en beskyttelse af kysten.

         Stillede derefter spørgsmålet, om de ville være med til at ændre situationen fra nedbrydning til sikring? De anbefalede at indlede et samarbejde  

         med kystdirektoratet – og arbejde for en sikring, der kunne godkendes.

o        Efter frokosten deltog Poul Jacobsen, der orienterede om Skagen Innovationscenters forslag til sikring af området. 

ü       På Lønstrup Turistforenings generalforsamling udtalte deltagerne deres fulde støtte til Initiativgruppens videre arbejde. Desuden kom der opbakning fra Lønstrup Borgerforening/Fritidslauget og Lokalhistorisk Forening for Lønstrup og Omegn.

ü       19. marts bad MKV statsskovrideren indkalde til møde i kontaktgruppen efter samråd med et par stykker fra gruppen. Baggrunden var at handleplanen åbenbart ikke tolkes ens af statsskovrideren og os. Med hensyn til at få en kystsikring på plads forår forår/sommer betød det i vores terminologi at få planerne lavet og ansøger sendt – en kystsikring kan efter vores erfaring ikke både projekteres, ansøges og etableres på få måneder.

ü       Påskedag havde vi som sædvanlig en velbesøgt mindehøjtidelighed med Mette Villads fra Rubjerg.

ü       31. marts mødtes vi med Finn Olsen, Per Harfeld, teknisk chef Andreas Duus og teamleder Thomas Lomholt.

o        Vi orienterede om, at vi gik mindre op i hvilken metode, der anvendtes, men ønskede blot at sikre de uvurderlige kulturværdier. Det kunne ikke gå hurtig nok, som situationen var. Med hensyn til finansiering af projektet var gruppen åben for at der kunne blive tale om hel eller delvis egenfinansiering, men fandt at et samarbejde med Hjørring Kommune vil være væsentligt for et hurtigt resultat. Resultatet blev, at de lovede at tage vores ansøgning med på næste møde i Plan og Miljø

Maj

ü       7. maj hjemsendte – betyder i den det sprog en "ommer" - Transportministeriet sagen om SICs kystsikringsansøgning til Kystdirektoratet. Efterfølgende bad Kystdirektoratet på opfordring fra Transportministeriet os om at belyse hvilken betydning samspillet mellem kyst og kirke havde ud fra en helhedsbetragtning af områdets rekreative værdi og turistseværdighed. Vi kunne kun glæde os over at få lejlighed til at give denne beskrivelse, som vi fik 5 dage til.

ü       15. maj behandlede Plan og Miljø vores ansøgning om kommunens støtte til at gå videre med planerne. Den endte med stemmelighed 3-3, hvilket fik byrådsmedlem Svenning Christensen til at kræve ansøgningen forelagt byrådet.

ü       22. maj var der indkaldt til det møde i Kontaktgruppen, som vi bad om i marts. Foranlediget af mødet den 15 maj i PMU blev det imidlertid udsat

ü       Koncert med Murder og fortælling. Koncert med Lista Trekkspilklub

Juni

ü       24. juni skulle Initiativgruppens ansøgning forelægges i byrådet. Imidlertid glemte administrationen at sætte punktet på dagsordenen. Da vi gjorde opmærksom på det, blev der udsendt en tillægsdagsorden, som byrådsmedlemmerne modtog dagen før mødet. Dette opfyldte ikke kravene om rettidig udsending, hvorefter SFs byrådsgruppe fik sagen taget af dagsordenen.

ü       På Plan- og miljøudvalgets møde 30. juni var IGs ansøgning igen på dagsordenen og med et flertal godkendtes følgende for os glædelige indstilling:

o        At den godkendte politik fra mødet den 19. november fastholdes

o        At udvalget var positivt i forhold til det konkrete projekt, hvor grundejerne finansierer såvel anlæg som drift af kystbeskyttelsen på den pågældende strækning

o        At det forudsættes at Kystdirektoratet kan godkende det konkrete kystbeskyttelsesprojekt, når det foreligger

ü       Tidebøn og gregoriansk sang

Juli

ü       8. juli 2008 møde med miljøminister Troels Lund Poulsen

Det længe ventede og udsatte møde i Kontaktgruppen blev indledt af miljøministeren, som havde inviteret til møde i Skallerup Klit. Et møde som endte i stor skuffelse. Han ville gerne høre på gruppen men kom med den indstilling at den gradvise nedtagning af kirken skulle begynde efter sommerferien. Begrundelsen herfor var:

-          Kontaktgruppens handleplan (– som vi jo ikke er helt enige i jf. tidligere skrevet)

-          hans egen besigtigelse af området – det første og meget korte besøg nogensinde

-          en rapport fra COWI, der efter forespørgsel blev forelagt Kontaktgruppen umiddelbart før mødet. Rapporten på 6 linier bygger på Cowis opmålinger 2005, 2006 og 2007 samt geolog Axel Jessens opmålinger og rapporter fra 1936!!!

Alle gav på mødet klart udtryk for, at man ønskede Mårup kirke bevaret så længe som overhovedet muligt. 

Vi opfordrede gentagne gange ministeren til at etablere et mere nutidigt og seriøst grundlag, men det fandt han åbenbart ikke nødvendigt, idet han umiddelbart efter mødet gik ud til den ventende presse og fortalte, at den gradvise nedtagning af kirken skulle påbegyndes efter sommerferien.

Vi håber dog fortsat på, at den sunde fornuft også i sommerens løb når til Miljøministeren og Miljøministeriet i København således, at man få foretaget en ordentlig undersøgelse der kan danne grundlag for en eventuel beslutning om at påbegynde nedtagning af Mårup kirke.

Bl.a. opfordrede vi ham til at bruge seniorforsker Stig A. Schack Pedersen doktorafhandling fra 2006 i stedet fra Jessens fra 1936, som efter vores mening må siges at være forældet.

Efter mødet med ministeren var der møde i Kontaktgruppen[1].

Der var endnu en gang stor debat om nogle af argumenterne for at starte en nedtagning nu. Bl.a. problemerne med blytaget, hvis det skred, samt det vigtige i en værdig opsamling af skeletrester, der ikke måtte blandes med mursten. Hertil måtte vi endnu en gang sige:

o        at det vel kun kunne dreje sig om få timer, før et evt. nedstyrtet tag kunne være fjernet fra stranden. Med hensyn til forureningen kunne det vel ikke være værre en de tusindvis af biler, der kommer til Mårup

o        at for os må det være mere værdigt at sikre kirkegården, så skeletresterne bliver, hvor de hører til frem for at fjerne kirken.

Vi informerede om, at Initiativgruppen[2] inden for kort tid håber på at kunne fremlægge et konkret forslag om kystsikring til godkendelse i Kystdirektoratet.

På mødet bad vi om at der ikke sker en tivolisering, når en nedtagning evt. går i gang. Selvfølgelig skal der informeres, men vi frabad os store fotostater og andre tiltag, der kan skæmme stedet.

Statsskovrider Jesper Blom-Hansen har lovet, at vi får besked i god tid inden en evt. nedrivning går i gang – da vi i givet fald ønsker at tage en værdig afsked med kirken.

ü       Koncert med Michael Sloth Pihl. Koncert med Zenobia. Koncert med Jan Engervik. Foredrag med Lise Hvarregaard

August

ü       22. august mødes repræsentanter fra Initiativgruppen med Danmarks Naturfredningsforening i håb om at finde en eller anden form for fælles fodslag.

………………………………………………………………………………………….

Generalforsamling

ü       23. august kl. 10.00 Generalforsamling i Mårup kirke. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Henvendelser

ü       Opringninger samt mails fra hele verden vælter ind i denne tid – mange vil støtte, give gode råd om bevaring, sikring m.v. Vi har modtaget mange seriøse forslag til kystsikring, forslag som vi ikke kan tage stilling til, men har i stedet bedt forslagsstillerne om at gå til  Kystdirektoratet, som er den instans, der i sidste ende skal sige ja, desværre.

Vi besvarer henvendelser så godt vi kan med den tid og den viden, der er til rådighed.

Kommende planlagte arrangementer

ü       Markering af 200-året for The Crescents forlis - natten mellem 5. og 6. december 2008

Foredrag med cand. mag. Ingrid Nielsen den 5. december 2008  kl. 19.00 i Lønstrup Cafe-Bio. Ingrid Nielsen har i flere år forsket i de danske og engelske arkiver for at kortlægge det dramatiske forlis. Vi håber på en weekend, hvor folk med interesse i forliset og Englandskrigen både fra England og Danmark vil dukke op. Arrangeres i samarbejde med Foreningen NORDEN og Lokalhistorisk Forening for Lønstrup og Omegn.

Relief af Mårup kirke

Stenhugger Klaus Unger fra Stenhuggergården i Nr. Lyngby har lavet et sandstensrelief af Mårup kirke, som han givet foreningen til støtte for det videre arbejde. En gave vi har modtaget med glæde. Relieffet vil blive solgt for højeste bud over kr. 3.000 – inden 31. december 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

Status for det fremtidige arbejde

ü  Vi vil fortsat arbejde for bevaring af kirken (også dele af den), kirkegården, vandrestien fra Lønstrup og det unikke landskab  samt udbrede kendskabet til denne betydningsfulde kulturarv. I foreningen og i Initiativgruppen arbejdes for en finansiering af en kystsikring, der skal være med til at redde hvad reddes kan.

ü       Fortælleaftener, udstillinger, koncerter med videre vil stadig være med til at skabe liv i og omkring den gamle kirke.

ü       Vi håber, at du/I stadig vil støtte vort arbejde. Kontingentet er uændret min. kr. 75/pr. person. Kan indbetales i Sparekassen Vendsyssel på kt. nr. 9070 15058 04992[3] - eller på vedlagte indbetalingskort. Har du allerede indbetalt, da se bort fra dette.

Husk at skrive fulde navn og adresse på indbetalinger og meld adresseændringer til os. Vi får en del breve tilbage p.g.a. flytninger m.v.

 

Med venlig hilsen   

pfv. Tove Marquardsen

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Bøger om Lønstrup

ü       ”Den lille by ved havet”

Lokalhistorisk Forening for Lønstrup og Omegn genoptrykte i 2005 ”Den lille by ved havet” – skrevet af nu afdøde maler og forfatter Margrethe Loerges i 1977 – 100-året for naturkatastrofen. Margrethe Loerges var en af Maarup kirkes ivrigste støtter og den første, der arrangerede en koncert i kirken – 1972. Bogen, der koster kr. 148, kan købes i Lønstrup ved Sparekassen Vendsyssel, Spar-købmanden og Hotel Kirkedal. I Hjørring ved Betty Mogensens Boghandel.

ü       ”Skudehandleren og spøgelsespræsten”

Udgivet i 2005 af lokalhistorisk forening er en beretning - skrevet i 1921 af lokalhistorikeren Severin Sortfeldt - der bygger på begivenheder og retssager fra 1700-tallet om den kontroversielle præst ved Rubjerg oh Mårup kirker Poul Friis også kaldet Poul Fryd og skudehandleren Anders Sand fra Skallerup. Bogen koster kr. 75, og kan købes samme steder, som ”Den lille by ved havet”.[1] Kontaktgruppen: Skov- og Naturstyrelsen, Flyttegruppen(ny), Mårup Menighedsråd, Lønstrup Turistforening, Danmarks Naturfredningsforening, Vendsyssel Historiske Museum, Nationalmuseet, Ålborg Stift og Maarup Kirkes Venner

[2] Initiativgruppen (IG): Maarup Kirkes Venner (MKV) og grundejerforeningerne Mårup strand og Strandfogedgården, der bakkes op af Lønstrup Borgerforening/Fritidslauget, Lønstrup Turistforening og Lokalhistorisk Forening for Lønstrup og Omegn

[3] IBANnr. DK15 9070 1505 8049 92  BIC: SPNODK22


29.06.2008 Pressemeddelelse vedr nedtagning af Maarup Kirke


23.03.2008 Mindehøjtidelighed Påskedag Påskedag 2008.pdf


17.01.2008 Nyt stærkt samarbejde Pressemeddelse vedr. samarbejde om Kystsikring.pdf


31.12.2007 Samfundsøkonomisk analyse ift beslutningssitutionn omkring Maarup Kirke ved cand. scient. pol. Peter Gorm Larsen, cbaanalyse.pdf