Hjemmeside for foreningen: Maarup Kirkes Venner

Info om Lønstrup

Info om Maarup Kirke

Foreningen Marup Kirkes Venner

Bevaring af Kirken

Mere information

Sidste nyt

Vedtægter for

"Maarup kirkes venner"

§ 1.

Foreningens navn er "Maarup Kirkes venner".

§ 2.

Foreningens formål er at støtte arbejdet for at Maarup kirke sikres for eftertiden på det sted, hvor kirken blev bygget midt i det 13. århundrede, at støtte bestræbelserne på at bevare omgivelserne intakte, samt at udbrede kendskabet til de kulturelle og historiske værdier, der knytter sig til stedet.

§ 3.

Adgang til at blive medlem af foreningen er åben for alle, der betaler det på generalforsamlingen vedtagne kontingent.

§ 4.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling finder sted hvert år inden udgangen af august måned.

Der indkaldes til generalforsamling med mindst 14 dages varsel ved avertering i den lokale presse.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

På generalforsamlingen kan ethvert medlem kun repræsentere een stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Afgørelse træffes ved almindelig stemmeflerhed jvfr. dog § 8.

§ 5.

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning.

3. Aflæggelse af revideret regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af suppleanter.

8. Valg af revisorer.

9. Valg af revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

§ 6.

Foreningens opgaver varetages af bestyrelsen, der består af 7 medlemmer.

Bestyrelsens medlemmer vælger for 2 år og afgår skiftevis med 3 i det ene år og 4 i det næste år, første gang efter lodtrækning.

Hvert år vælges 2 suppleanter til bestyrelsen samt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Sekretæren fører protokollen, som efter hvert møde underskrives af de tilstedeværende medlemmer.

§ 7.

Foreningens regnskabsår går fra 1. juli til 30. juni.

§ 8.

Ændring af foreningens vedtægter samt foreningens opløsning kan vedtages af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Afgørelse træffes ved almindelig stemmeflerhed.

§ 9.

I tilfælde af foreningens ophør skal foreningens midler gå til natur og kulturpleje i Lønstrup.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling i Maarup kirke onsdag den 14. juli 1993.

§ 4 og § 7 ændret i følge vedtagelse på ekstraordinær generalfor-samling 29. juli 1995.

Bestyrelsen:

Tove Marquardsen, formand
M. Kabelsvej 62, Lønstrup
9800 Hjørring
Tlf. 98 96 01 27

Inger Marie Arildsen, næstformand
Lønstrupvej 16, Lønstrup
9800 Hjørring
Tlf. 98 96 02 13

Mimi Fuglsang, sekretær
Strandvejen 76
Lønstrup
9800 Hjørring
Tlf. 98 96 08 69

Søren A. Larsen
Hovedvejen 1 A, Tornby
9800 Hjørring
Tlf. 98 97 74 09

Lisbeth Mørup
Ringparken 15
9800 Hjørring
Tlf. 98 90 34 45

Åse Sørensen,
Strandvejen 119.  Lønstrup
9800 Hjørring
Tlf. 98 96 00 64

Johnni Maarup Andersen
Rubjergvej 75, Lønstrup
9800 Hjørring
Tlf. 98 96 03 75

Postadr.:
M. Kabelsvej 62, Lønstrup
9800 Hjørring

Kontingent  2007/2008 min. 75 kr/person kan indsættes i

Sparekassen Vendsyssel konto nr. 9070-1505804992.

Generalforsamling 23. august 2008 kl. 10.00 i Mårup kirke

Top