Maarup Kirkes Venner             Lokal Agenda 21

M. Kabelsvej 62, Lønstrup, 9800 Hjørring         Tlf. 98 96 01 27          

maarupkirke@has.dk                      http://www.maarupkirke.dk

 

 

Kære ven af Maarup kirke

 

Så er endnu et år gået. Et år med megen debat, møder og megen korrespondance omkring inventar og kystsikring.

 

Hunderup Luftfoto juni 2005

Siden sidst er sket følgende:

 

Inventaret

Bænkene og degnestol:

Ø      I november blev kirken åbnet efter at have været lukket siden august.  Degnestol og bænke var på plads. Fire bænke var forsvundet under opholdet i Rødhus Klitplantage. Skov- og Naturstyrelsen, som måtte fremstille nye bænke, havde ikke meldt ”tyveriet” til politiet, hvilket vi opfordrede til.

 
Alterbord og prædikestol

Ø      Som vi skrev i sidste medlemsbrev havde Skov- og Naturstyrelsen nægtet at betale for tilbagesætning af det sidste inventar med henvisning til, at inventaret tilhørte Nationalmuseet. I løbet af efteråret har vi gennem aktindsigt fået beviser på , at det først er i 2004, at disse ejendele er overgået fra deponering til at være registreret som Nationalmuseets ejendom. Utvivlsomt fordi SN ville spare denne udgift.

Vi har i sagens natur talt med (nu tidligere) MF Gudrun Laub, som deltog i mødet med miljøministeren. Hun har givet os ret i, at aftalen gik ud på at føre alt tilbage, men måtte samtidig sige, at det var håbløst at komme igennem efter ministerskiftet og opfordrede os i stedet til selv at søge om penge til at få det sidste inventar tilbage.

Et overslag viste at, det ville koste flere hundrede tusinde for at få de sidste ting på plads. Ved at kikke sagens akter igennem kunne vi henvise til, at det ikke kunne passe, da vi fandt nogle overslag, som Nationalmuseet tidligere havde udarbejdet.

Det resulterede i et nyt overslag på kr. 77.800 ekskl. moms. Dertil kommer vognmandstransport og bistand fra lokal murer til indmuring af bærebjælker. Arbejdet udføres efter regning med en timeløn på kr. 475, som er gældende til 31. december 2005.

I prisen er indregnet ophold m.v. for konservatorer, en pris, som vi håber at kunne reducere, ved at bruge Nordjyllands Amts konserveringsværksted. Antikvitetshandler Carl Sørensen fra Gule Længe i Lønstrup har tilbudt at hente inventaret på Nationalmuseet.

 

Som vi orienterede om sidst ligger der en arv til Maarup kirke på ca. 100.000 kr, som vi ville søge Menighedsrådet om at få frigivet. De har anbefalet ansøgningen, som nu ligger hos Provstiet. der også er positivt indstillet, men ville afvente mødet, som er omtalt nedenfor.

 

Resultat af møde i Kontaktgruppen[1] 15. maj.

Den 11. maj, nogle dage efter vi havde modtaget indkaldelse til møde i kontaktgruppen, så vi pludselig denne meddelelse på Kulturarvsstyrelsens hjemmeside – www.kuas.dk:

”Fredning af Mårup Kirke skal ophæves og forslaget er sendt til offentlig høring. Skov- og Naturstyrelsen, som ejer bygningen, har lagt planer for, hvordan det skal ske. Blandt andet skal taget sættes af, og murene skal brydes ned til en vis højde, når der kun er 15 meter mellem fundamentet til kirkens tårn og skrænten. Det skal sikre, at det stadig er forsvarligt at færdes omkring kirken. 15 meters grænsen er efter vinterens storme nået.

Den valgte metode kan dog ikke gennemføres, så længe visse dele af kirken automatisk er fredet på grund af deres høje alder. Ophævelsen af fredningen vil sikre, at Skov- og Naturstyrelsen kan gennemføre de planer for sikkerheden omkring kirken, som man finder nødvendige.

Da kirken blev opført, lå den et godt stykke inde i landet. Men nedbrydningen af kysten har nu ædt sig ind på kirken. Den var i brug indtil 1928, da den nye kirke i Lønstrup blev indviet.

Lokalt ønskede man at rive den gamle kirke ned[2], men Nationalmuseet ønskede at bevare den så længe som muligt og indgik et samarbejde med menighedsrådet om at vedligeholde den. I 1952 blev kirke og kirkegård overdraget til Nationalmuseet, indtil den i 1988 blev overtaget af Skov- og Naturstyrelsen.

De mest værdifulde dele af Mårup Kirkes inventar er for længst flyttet til Lønstrup Kirke. Det ældste inventar: alteret med alteropsats, prædikestolen og fire bænkerækker[3] med tilhørende sidepaneler[4], knagerække[5] og pengeblokken[6] samt degnestolen[7] er på Nationalmuseet.

Det Særlige Bygningssyn er enigt i, at fredningen af de automatisk fredede dele af Mårup Kirke bør ophæves, fordi kirkens fredningsværdier ikke vil kunne opretholdes. Derfor vil det være hensigtsmæssigt at gennemføre en ophævelse af fredningen, inden kirken falder sammen eller nedtages kontrolleret. Det Særlige Bygningssyn anbefaler desuden, at nedbrydningsarbejderne på kirken sættes i gang, mens det endnu er sikkert.”

 

Denne udmelding var ikke et godt udgangspunkt for mødet, hvor dagordenen var.

1.         Siden sidst

2.        Stabilitetsundersøgelser ved Maarup

3.        Evt.

Et møde som udsprang af, at brev af 11. november 2004 – som vi netop har fået kopi af - fra skovrider Frede Jensen Nordjyllands Statsskovdistrikt til Kulturarvsstyrelsen:

”Med skrivelse af 10. februar 1999 rundsendte vicedirektør Ole Christiansen internt i Skov- og Naturstyrelsen ”Plan for Mårup kirke og kirkegård indtil nedtagningen”.

På planens sidste side under ANSVARSFORDELING hedder det:

”Når kystnedbrydningen ved en konstaterbar sætningsrevne er nået tættere end 15 m til tårnfundamentet påbegynder kontoret (kulturhistorisk kontor) nedtagningen af kirken under bygningsarkæologisk dokumentation.”

Ved Miljøminister Hans Christian Schmidts møde med Maarup Kirkes Venner den 3. juli 2003 fik Maarup Kirkes Venner en forventning om, at denne del af planens ville blive revurderet.

En evt. revurdering af planen må i dag være en sag mellem Kulturarvsstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen

Da de 15 m i sin tid blev fastlagt, var der ikke i Skov- og Naturstyrelsen vilje til at betale for en faglig redegørelse, der kunne bruges som beslutningsgrundlag, og de 15 m blev fastlagt som et bedste skøn  ud fra uforpligtende faglige drøftelser. Jo tættere vi kommer på de nævnte 15 m, desto mere følelsesladet bliver debatten, og Skov- og Naturstyrelsen har derfor den opfattelse, at vi skal have et bedre fagligt grundlag for at kunne fastsætte, hvornår en delvis nedtagning af kirken skal foretages.

Der er i dag 17-18 m fra tårnets fod til skræntkanten. Det betyder, at en delvis nedrivning ret hurtigt kan blive aktuel. Efter fjernelsen af inventaret i 1998 har kystnedbrydningen på stedet været meget beskeden, og gennemtvinger Kulturarvsstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen en nedrivning ved en afstand fra tårnets fundament på 15 m, og vi efterfølgende får en tilsvarende beskeden kysttilbagerykning, så ruinen kan stå i rigtig mange år, kan vi blive enormt eksponeret for kritik for at have truffet en så afgørende beslutning på et tyndt grundlag. Perioden med beskeden kysttilbagetrækning ligger i den periode Sic’s (Poul Jakobsen) trykudligningsrør har været placeret på stranden foran kirken. Måske er der en sammenhæng – det er der i hver fald en del der vil hævde.

Tekstboks: ./.
Situationen har været drøftet med Per Krogh Mortensen fra COWI A/S, som med skrivelse af 1. november 2004 har givet sin umiddelbare vurdering af den sikkerhedsmæssige kritiske afstand fra Maarup Kirke samt et skøn over omkostningen ved at lave egentlige stabilitetsberegninger, som kan give en nøjere vurdering. Sådanne vil omfatte geotekniske jordbundsundersøgelser og skønnes at ville koste 65. –100.000 kr. Brevet af 1. november 2004 vedlægges i kopi.

På baggrund af forhistorien og de stærke følelser, der er involveret,  foreslår Skov- og Naturstyrelsen, at vi beder COWI a/s  gennemføre de nævnte stabilitetsberegninger, og at udgiften deles mellem Kulturarvsstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen. 

Endvidere foreslås det, at Skov- og Naturstyrelsen inden undersøgelsen iværksættes orienterer kontaktgruppen vedrørende Maarup Kirke. Når resultatet af undersøgelsen foreligger, indkaldes kontaktgruppen vedrørende Maarup Kirke til en drøftelse af rapporten. Hvis der herefter er behov for yderligere afklaring drøfter Skov- og Naturstyrelsen spørgsmålet med Kulturarvsstyrelsen, og der træffes beslutning om, ved hvilken afstand til klint, der skal skrides til delvis nedrivning af kirken.”

 

Pressemeddelelsen fra KUAS var ikke noget godt udgangspunkt for mødet, men resultatet blev bedre, end vi havde ventet:

Ø      En tilfældig bemærkning på mødet gjorde os opmærksom på, at en dokumentation af kirken er opgivet af økonomiske grunde.

Derfor var situationen i dag anderledes, end da man for ca. 16 år siden besluttede at kirken skulle  nedrives, når der var 15 m til det gamle tårns fundament. En beslutning, som dengang byggede på sikkerhedshensynet til de fagfolk, som skulle arbejde med en sådan dokumentation.

Ø      Alle var enige om, at kirken skulle have lov til at falde, når og hvis den tid skulle komme. Af hensyn til sikkerheden vil kystnedbrydningen og skrænthældningen blive stabilitetsopmålt og vurderet år for år. Skulle situationen blive faretruende vil området blive afspærret.

Ø      Nationalmuseet, Mårup Menighedsråd, Ålborg Provsti og Mårup Kirkes Venner var enige om, at sige nej til prøveboringer – som ville koste omkring 100.000 kr betales af SN. - rundt om kirken. Først og fremmest af hensyn til det sårbare område, men også på grund af den usikkerhed, der kan være forbundet med måleresultaterne.

Lønstrup Turistforening, Vendsyssel historiske Museum, Danmarks Naturfredningsforening, Skov- og Naturstyrelsen anbefalede boringerne.

Ø      Alle var enige om, at man af hensyn til nedslidning af skrænten - 275-300.000 besøgende årligt - skulle sætte en afmærkning – vi forslog en lægte på en lav stolpe - 10 m fra skrænten. DN og SN og ville have en tråd opsat, og ville indklage andet forslag. Trådforslaget ligger nu til høring i 4 uger.

Desværre kan vi i disse dage i radio, på tv og i aviser læse, at det er af sikkerhedshensyn, at tråden opsættes. Vi er ret uforstående overfor skovrider Frede Jensens udtalelser, da det ikke er dette der ligger bag den enstemmige beslutning på mødet den 15. maj!!!

At færdes langs klitkanten er ikke anderledes end det har været altid, og ikke anderledes ved Mårup end andre steder ved høje skrænter!.

Ø      Vi foreslog, at vi reparerer diget mod havet – et forslag som vi tidligere er kommet med., og ikke har fået svar på SN ønsker ikke at gøre noget. SN undersøger nu om vi må gøre det, og hvilket græs vi må bruge!

 

Vi vil hermed opfordre til, at vore medlemmer gør indsigelse mod affredningen. Verden forandrer sig, Styrelser nedlægger, nye kommer til, og nye dagsordener sættes. Dagsordener, hvor en her og nu nedrivning nemt kunne være et punkt på dagsordenen.

Indsigelse/bemærkninger skal være modtaget hos Kulturarvsstyrelsen, Slotsholmsgade 1, 1216 København eller kuas@kuas.dk senst 23. august 2005

 

Kystsikring

Naturklagenævnet har desværre sagt nej til udlægning af ral på strandbredden ved Maarup. Begrundelsen var, at det ikke var  et materiale, som hørte denne strand til. I samme uge var det meste af stranden belagt med samme materiale, som vi nu har fotograferet og vil bruge, når vi nu prøver at få et møde med fredningsdommeren for at få sagen genoptaget. Naturklagenævnet afgørelse kan nemlig ikke ankes.

 

Foldere

Skov- og naturstyrelsens folder skulle være på vej – forhåbentlig med de ændringer som aftaltes på mødet med miljøministeren i juli 2003 - , bl.a. at det skulle være ulovligt at kystsikre ved Maarup er slettet. (Fredningsnævnet fra Nordjyllands kendelse jf. ovennævnte om tilladelse til kystsikring er ikke i strid med fredningerne fra 1948 og 1965 – en kendelse,  som også var sendt til SN.)

 

Kontingent

Selv om der nu er lys forude for kirken og inventaret håber vi  at du/I stadig vil støtte vort arbejde. Kontingentet er uændret min. kr. 50/pr. person. Kan indbetales i Sparekassen Vendsyssel på kat. nr. 9070 15058 04992 eller på vedlagte indbetalingskort. Har du allerede indbetalt, da se bort fra dette. Husk at skrive fulde navn og adresse på indbetalinger og meld adresseændringer til os. Vi får en del breve tilbage p.g.a. flytninger m.v.

 

Hjemmesiden

For anden gang har vi en Hostmaster, der er gået konkurs. Vi arbejde nu på at finde en anden , så hjemmesiden bliver aktuel.

 

Generalforsamling

21. august kl. 19.00 på Lønstrup gamle Skole. Dagsorden ifølge vedtægterne

 

Med venlig hilsen

p.f.v. Tove Marquardsen                                                                                                                                                              Lønstrup 1. juli 2005

 

 

Arrangementer i kirken sommer 2005

Som vanlig har det været et år med mange henvendelser og mange fortællinger for grupper, skoler m.v. Mange velbesøgte arrangementer i kirken. Denne sommer er der et bredt program i kirken – nogle arrangeret i forbindelse med Lokalhistorisk Forenings for Lønstrup og Omegns projekt ”Kystens digtere, maler og komponister – de kendte og ukendte – amatører og professionelle”.

 

6. juli kl. 20.00

”Fællessang og fortælling om Maarup og Lønstrup”. Svend Larsen – harmonika og Søren Boelt –violin

 

11. juli kl. 20.00 ”På hat med Drachmann”.

Holger Drachmann besøgte Lønstrup lige efter naturkatastrofen den 11. august 1877. Det kom der ”En uromantisk novelle” ud af. Novellen blev bragt som føljeton i ugebladet ”Ude og hjemme” i 1878 – om katastrofen og en sommerflirt mellem en kunstmaler og en kvindelig badegæst.

Trubaduren Kurt Kaas fra Drachmanns Hus i Skagen vil gennem sang og fortælling føre os gennem Drachmanns og malernes liv på Skagen

Entre kr. 50. Billetter kan købes i Sparekassen Vendsyssel

 

17. juli 20.30 ”Fællessang og fortælling om Maarup og Lønstrup”

           21.00 ”Tidebøn og gregoriansk sang” ved sognepræst Peder Madsen og lokalt kor

 

18. juli kl. 20.00 ”Nordiske viser med tilknytning til hav og kystliv”

Visesangeren Jan Engervik fra Lindesness – Evert Taub og Niels Hausgaard viser m.v. Har bl.a. indspillet 2 Cd’er med Hausgaard tekster.   Medmusikant trekkspilleren Johan Egdetveit fra Stavanger.

Billetter kr. 90 (Abonnenter Nordjyske Stiftstidende kr. 75) kan købes i Sparekassen Vendsyssel, Lønstrup

 

22. juli 2005 kl. 19.30 ”Bayeux tapetet og danske kalkmalerier”

Verdens ældste tegneserie Bayeux tapetet er ligesom de danske kalkmalerier dødelig alvor. Hør om deres tavse fortællinger.

Det hele krydres af middelalderarkæolog Jan Simmen med fund og kopier fra ”de gode gamle dage”….

Inden foredraget fællessang og fortælling om Lønstrup og Maarup

 

31. juli og 2. august kl. 20.00 ”Aften-time med nordisk folkemusik”

En musikalsk smagsprøve på Nordens folkelige tradition. Musik og fortælling ved 31. juli Liv V. Larsen – violin og sang og Maj V. Larsen Violin – fløjte og sang. 2. august deltager også Lilian V. Larsen – guitar og bas og Svend Larsen – Harmonika

 

3. august kl. 19.30 på Rubjerg gamle kirkegård. ”Skudehandleren og spøgelsespræsten” (i tilfælde af dårligt vejr i Maarup kirke)

En kulturhistorisk skildring – der tages under behandling af skuespilleren Hans Holtegaard fra Vendsyssel Teater – skrevet i 1921 af lokalhistorikeren Severin Sortfeldt. Handlingen bygger på begivenheder og retssager fra 1705 om dem kontroversielle præst Poul Friis også kaldet Poul Fryd og skudehandleren Anders Sand fra Skallerup.

På denne dato i 1859 lå H.C. Andersen i klitten udfor Rubjerg gamle kirke, og lod vinden blæse over sig. Så hvad er vel mere aktuelt end at synge nogle af hans sange. Hold øje med detaljeret program i pressen eller på opslag i byen.

 

5. august kl. 20.00 ”En aften med den danske sangskat”

En perlerække af nye, gamle, kendte og ukendte salmer og sange. Søren Krogh - sang og guitar og Jeppe Smith-Olsen – kontrabas.

Billetter kr. 75 (abonnenter  ved Nordjyske Stiftstidende kr. 60) kan købes i Sparekassen Vendsyssel. Lønstrup

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

 

”Den lille by ved havet”

I foråret genoptrykte Lokalhistorisk Forening bogen ”Den lille by ved havet” – skrevet af nu afdøde maler og forfatter Margrethe Loerges i 1977 – 100-året for naturkatastrofen. Margrethe Loerges var en af Maarup kirkes ivrigste støtter og den første, der arrangerede en koncert i kirken – 1972.

Bogen, der koster kr. 148,  kan købes i Lønstrup ved Sparekassen Vendsyssel, Spar-købmanden og butik Merete. I Hjørring ved Betty Mogensens og Rossels Boghandel.


 

[1] Nationalmuseet, Lønstrup Turistforening, Ålborg Provsti, Mårup Menighedsråd, Sognepræst Peder Madsen, Danmarks Naturfredningsforening, Vendsyssel historiske Mu-

 seum, Skov- og Naturstyrelsen Skagen og København og Maarup kirkes Venner

[2] Endnu engang måtte vi korrigere denne udlægning. Lokalt ville man sælge blytaget, og erstatte det med et andet tag, for at skaffe penge til den nye kirke i Lønstrup!!

[3] Kom tilbage til Maarup i efteråret 2004!!

[4] Kom tilbage til Maarup i efteråret 2004!!

[5] Kom tilbage til Maarup i efteråret 2004!!

[6] Kom tilbage til Maarup i efteråret 2004!!

[7] Kom tilbage til Maarup i efteråret 2004!!